Bulletin 2022-2


December 2022

Deze Nieuwsbrief is gewijd aan de werkzaamheden van de IM-VEG.

De functie van Intermediair-VEG of kortweg IM-VEG werd ingesteld op de jaarvergadering van de Bond op 4 november 2000 nadat de pensioenverzekeringen van predikanten en gemeentelijk werkers bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn waren ondergebracht. In 2001 werd daartoe een overeenkomst gesloten met Administratiekantoor Respekt van Ben van Petersen. Hij treedt tot vandaag als IM-VEG op.
In het Vademecum vindt u in hoofdstuk XI onder D de specifieke regeling uitgeschreven: Zie ook https://www.bondveg.nl/wp-content/uploads/2022/10/XId-St-RP-Im-VEG.pdf.

In grote lijnen kan de IM-VEG gezien worden als tussenpersoon tussen pensioenfonds PfZW en de medewerkers die binnen de Bond VEG deelnemen aan dit pensioenfonds. Hij verzorgt niet alleen het verwerken van de pensioenpremie voor predikanten en gemeentelijk werkers, maar tevens verwerkt hij de afdracht van premies van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor predikanten.
Zijn specifieke expertise, zijn positie binnen de Bond en de continu´teit van de functie van IM-VEG zorgen ervoor dat daarmee bij gemeenten veel werk uit de handen wordt genomen. De specifiek vereiste kennis is niet aldoor bij iedere gemeente in voldoende mate aanwezig. De inzet van de IM-VEG verzekert continu´teit en voorkomt correcties achteraf in de pensioenvoorziening.

De IM-VEG verzorgt namens de VEG-gemeenten:

 • de maandelijkse salarisopgave en het percentage van de dienstbetrekking bij PfZW;
 • de jaarsalarisopgave van iedere deelnemer, eveneens bij PfZW;
 • het inboeken, controleren, betalen van PfZW-facturen en facturering aan de betrokken
 • instellingen;
 • de verrekening van eenmalige uitkeringen via de pensioenpremie;
 • het tijdig nauwkeurig bijhouden van mutaties via beschikbare softwarepakketten;
 • de informatievoorziening naar de deelnemers;
 • de melding van ziekte en herstel bij arbodienst (Perspectief) en verzekeraar (AEGON);
 • de contacten met Perspectief en AEGON bij langduriger arbeidsongeschiktheid;
 • de advisering aan SRP bij een mogelijke tegemoetkoming op grond van de rechtspositieregeling predikanten;
 • de berekening en verwerking van een toegekende tegemoetkoming;
 • de advisering richting gemeenten, betrokkenen en SRP bij vele rechtspositionele
 • aangelegenheden.
De IM-VEG valt onder directe verantwoordelijkheid van SRP.

De laatste tijd ontvangen we signalen dat een aantal gemeenten de hier genoemde werkzaamheden met betrekking tot de pensioenregeling in eigen beheer wil gaan uitvoeren. Iedere gemeente is autonoom en vrij om daartoe te besluiten. Wel willen we er uitdrukkelijk op wijzen dat daarmee de verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering bij de gemeente zelf komt te liggen. In dat geval moet ook de uitbetaling van eenmalige uitkeringen door de gemeente zelf plaats te vinden. Verrekening van de pensioenpremie kan dan immers niet meer door SRP worden gedaan.

We hopen u met dit Nieuwsbulletin voldoende te hebben ge´nformeerd. Mocht u aanvullend vragen hierover hebben, dan kunt u altijd contact met SRP opnemen.
Met vriendelijke groet, namens de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling,

Peter Verdoorn
Malden, december 2022

secretaris@srp-veg.nl 
www.srp-veg.nl


Dit Nieuwsbulletin is een periodieke uitgave van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, kortweg de SRP. Het wordt toegezonden aan predikanten, gemeentelijk werkers, kerkenraden, het comitÚ en deelorganisaties. Doel ervan is om mededelingen te doen over recente besluiten en u overigens op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen

Gepubliceerd op 02-08-2023 door: TiemeJ

Alle nieuwsberichten