Doelstelling

Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Een aantal Vrije Evangelische Gemeenten heeft zich verenigd in een Bond met het doel elkaar en anderen te inspireren tot het vervullen van de roeping van Christus’ gemeente en in relatie daartoe gezamenlijk een aantal taken ten uitvoer te brengen, daaronder het scheppen van verantwoorde bestaans­mogelijkheden voor betaalde krachten als predikanten, gemeentelijk werkers en anderen.

Om hieraan inhoud te geven bestaat in de Bond een instelling onder de naam “Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland”, hierna te noemen de stichting. De stichting werd te Velp opgericht op 16 februari 2001 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 09119092.

De stichting fungeert als rechtsopvolger en erfgenaam van de Stichting Pensioenfonds van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, nadat deze stichting haar pensioen­verzekering ingaande 1 januari 2000 heeft ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM), thans genaamd het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW).

Als haar belangrijkste taken ziet de stichting het regelen en onderhouden van een rechtspositie­regeling voor predikanten en gemeentelijk werkers, een uitkeringsregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid van predikanten en een aan het bondsbureau verbonden intermediairfunctie tussen de bondsgemeenschap en PFZW. U kunt hierbij denken aan:

De stichting functioneert als ‘deelorganisatie’ binnen de Bond in de zin van artikel 12 van de statuten van de Bond, alwaar het begrip deelorganisatie wordt omschreven als een in de Bond functionerende instelling tot het uitvoeren van een bepaalde taak, niet zijnde van incidenteel of tijdelijk karakter.